ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า -

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อ สินค้า ผ่านแพลตฟอร์ม หรือช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

เงื่อนไขการสั่งซื้อและชำระเงิน

 1. การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้า โดยผู้ซื้อ “ทำการชำระเงินค่าสินค้า” ตามยอดรายการสรุปคำสั่งซื้อ ที่ผู้ขายแจ้งหรือกำหนด ให้กับผู้ขายผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “บริษัท ฌาณ โฮลิสติก จำกัด” เท่านั้น
 2. หากผู้ซื้อ มีความประสงค์ ต้องการผ่อนชำระค่าสินค้า กรุณาติดต่อผู้ขายเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนการชำระค่าสินค้า
 3. หากผู้ซื้อมีความประสงค์ต้องการชำระค่าสินค้า ผ่านบัตรเครดิต กรุณาติดต่อผู้ขายเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนการชำระค่าสินค้า
 4. กรณีลูกค้า ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ สามารถติดต่อผู้ขายผ่านช่องทาง Line ได้หลังจากสั่งซื้อแล้ว ไม่เกินระยะเวลา 5 ชม. หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ
 5. กรณีลูกค้าปฏิเสธ รับสินค้า เกิน 3 ครั้ง ทางผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจัดส่งในครั้งถัดไป

เงื่อนไขการผ่อนชำระสินค้า

 1. กรณีต้องการผ่อนชำระค่าสินค้า กรุณาติดต่อผู้ขาย ผ่านช่องทาง Line@ : @CHARNN เพื่อแจ้งความประสงค์ และสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นการผ่อนชำระค่าสินค้า
 2. การผ่อนชำระสินค้า เป็นสัญญาที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ขาย กับ ผู้ซื้อ ที่ผู้ซื้อตกลงแบ่งชำระค่าสินค้าหรือบริการออกเป็นงวด ตามจำนวนที่ตกลงกับผู้ขาย ซึ่งแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อให้สัญญาว่าจะทำการชำระค่าสินค้าตามจำนวนงวด ที่ตกลงไว้จนครบ โดยไม่สามารถยกเลิก หรือเพิกถอนรายการ หรือขอคืนเงินรายการสั่งซื้อได้เด็ดขาด

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก สั่งซื้อสินค้าแบบรายเดือน (Subscription Membership)

 1. กรณีต้องการสมัคร โปรโมชั่น สั่งซื้อสินค้าต่อเนื่องแบบรายเดือน (Subscription Membershop) กรุณาติดต่อผู้ขาย ผ่านช่องทาง Line@ : @CHARNN เพื่อแจ้งความประสงค์ และสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นการสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าราคาพิเศษ
 2. การสั่งซื้อสินค้าแบบรายเดือน เป็นสัญญาที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ขาย กับ ผู้ซื้อ ที่ผู้ซื้อตกลงสั่งซื้อสินค้า ต่อเนื่องทุกเดือน ตามระยะเวลาในข้อตกลงที่ให้ไว้กับทางผู้ซื้อ โดยผู้ขายจะทำการเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตของลูกค้าในยอดเงินเท่ากันในทุกเดือนจนกว่าจะครบสัญญาที่ผู้ซื้อให้ไว้กับผู้ขาย โดยที่ผู้ซื้อจะทำการชำระค่าสินค้าทุกเดือนตามรอบบิลบัตรเครดิตของตนเอง ต่อเนื่องตลอดจนครบสัญญา ที่ตกลงไว้กับผู้ขาย ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตของผู้ซื้อ โดยไม่สามารถยกเลิก หรือเพิกถอนรายการ หรือขอคืนเงินรายการสั่งซื้อได้เด็ดขาด

เงื่อนไขการส่งสินค้า

 1. ผู้ขาย จะทำการจัดส่งสินค้า หลังจากที่ลูกค้าทำการชำระเงินเต็มจำนวนครบแล้ว หรือ ได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทาง พร้อมส่งข้อมูลติดต่อ และข้อมูลที่อยู่ให้ผู้ขายครบถ้วนแล้ว
 2. ผู้ขาย จะทำการยืนยันการจัดส่งสินค้าแก่ท่านเมื่อท่านได้ทำการชำระเงินและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย
 3. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า ตามกำหนดเวลาที่ได้ยืนยันการจัดส่ง สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 4. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่โรงงานเลื่อนกำหนดส่งสินค้าที่สั่งผลิต หรือขาดสารสกัดพิเศษที่ต้องมีการนำเข้าตามคำสั่งซื้อ หรือสินค้าที่ไม่มีในคลังสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 5. บริษัท ฌาณ โฮลิสติก จำกัด จะดำเนินการจัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้า หลังได้รับคำสั่งซื้ออ ภายใน 1-2 วัน ทำการ และจัดส่งถึงมือลูกค้าไม่เกิน 2-7 วันทำการ หากการจัดส่งสินค้าใช้ระยะเวลาเกินกว่ากำหนด ในกรณีต่อไปนี้ (1) วันหยุด นักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดยาว (2) สินค้าขาดตลาด (3) สินค้าสั่งจองล่วงหน้า (4) ภัยธรรมชาติ และ กรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 6. หากต้องการติดตามสถานะคำสั่งซื้อสามารถตรวจสอบผ่านช่องทาง Line@ : @CHARNN หากท่านยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากวันที่บริษัท ยืนยันคำสั่งซื้อ รบกวนติดต่อผู้ขายผานช่องทาง Line หรือเบอร์ติดต่อ
 7. เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานการรับสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่านช่องทาง Line@ : @CHARNN
 8. สินค้าทั้งหมดที่ถูกจัดส่ง และ ได้รับตามที่อยู่ที่ระบุคำสั่งซื้อของท่าน จะถือว่าการจัดส่งเรียบร้อยและคำสั่งสมบูรณ์ กรณีที่ไม่มีผู้รับสินค้าที่จัดส่งไป เราอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดส่งสินค้าใหม่ และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าในคราวถัดไป
 9. ท่านจะต้องยินยอม และรับทราบถึงความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่และข้อมูลจัดส่งสินค้าที่ท่านส่งให้ผู้ขาย เพราะทางผู้ขายจะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ ที่ผู้ซื้อแจ้ง หากเกิดกรณีที่อยู่ที่ผู้ซื้อส่งให้ผิด ผู้ซื้อต้องยินยอมชำระค่าจัดส่งใหม่เพิ่มเติม

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

 1. หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าสินค้า ชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งฝ่ายขาย และส่งสินค้าคืนภายใน 7 วัน (หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อสินค้านั้น) หมายเหตุค่าใช้จ่ายในการส่งเคลมสินค้าลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนค่าส่งสินค้าเคลมจากผู้ขาย ทางผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอง
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนทุกกรณี หากสินค้าถูกใช้งานหรือบริโภคแล้ว
ติดต่อแอดมิน
×
มีรายการสั่งซื้อใหม่ !!